Chi bộ Đảng

BCH CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

1/30/2021 3:04:22 PM

BCH CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025 BCH CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng Đảng

2/3/2013 12:19:58 PM

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, ở một nước nông nghiệp lạc hậu, hơn 90% là nông dân, giai cấp công nhân mới hình thành, chưa thật sự là đội ngũ công nhân công ...

Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ Quảng Bình

11/25/2012 10:48:34 PM

Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ Quảng Bình Ngày 03/02/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Tổ chức của Đảng cũng được xây dựng từ Trung ương đến cơ sở. Tại ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, đồng chí Lê Viết Lượng xứ uỷ viên được xứ uỷ Trung kỳ giao nhiệm vụ xây dựng ...

Sơ lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

11/23/2012 7:07:04 PM

Sơ lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là một mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, đưa cuộc đấu tranh của dân tộc vào thời kỳ phát triển mới.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY QUẢNG ...

10/23/2012 7:54:46 PM

 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY QUẢNG ... DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Danh sách Bộ Chính trị Khóa XI

10/23/2012 6:38:43 PM

Danh sách Bộ Chính trị Khóa XI Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thường gọi tắt là Bộ Chính trị là cơ quan lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những ...

Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng Khoá XI

10/23/2012 6:36:23 PM

Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng Khoá XI Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là một cơ quan do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập để giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết định một số vấn đề theo ...

ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

10/23/2012 6:32:08 PM

ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh ...

Chọn trang

Lượt truy cập: 195269 lần

Đang online: 12 người